Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Shim & www.helloshim.com


Ditt privatliv och integritet är viktig för oss och vi vill vara ärliga och tydliga på vilket sätt vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter. Det är också viktigt att du litar på oss och känner dig trygg i vår behandling av personuppgifter. Vi lovar att Shim aldrig kommer att sälja, överlåta eller på annat sätt låta någon annan få ta del av dina personuppgifter utan ditt medgivande, eller utöver vad som uttryckligen framgår i denna personuppgifts-policy. Vi har som målsättning att skriva så tydliga villkor som möjligt. Om du känner att något är otydligt eller har någon invändning mot hur vi hanterar personuppgifter så vill vi att du hör av dig till oss så att vi kan förbättra oss.

1. INLEDNING

Dessa villkor (”Personuppgiftspolicy”) gäller för den tjänst (”Tjänsten”) som vi tillhandahåller genom vår app Shim (”Appen”) och vår hemsida www.helloshim.com (”Hemsidan”). Vi som tillhandahåller Tjänsten är Hello Shim AB, organisationsnummer 556841-9088 med adress Swedenborgsgatan 18, 118 48, Stockholm (“vi” eller “oss”). För en närmare beskrivning av vår tjänst, se våra villkor för Tjänsten (”Användarvillkor”)

Det är viktigt för oss att du förstår vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi använder personuppgifterna och vilka vi kan komma att dela personuppgifterna med. Om du inte accepterar villkoren i denna Personuppgiftspolicy, ber vi dig vänligen att inte använda Tjänsten.

Denna Personuppgiftspolicy har tre huvudsakliga syften;

 1. Förklara vilka personuppgifter vi samlar in och hur dessa används.
 2. Förklara om några personuppgifter delas med någon utomstående och i sådant fall varför och till vem.
 3. Förklara vårt ansvar och dina rättigheter.

Med ”personuppgifter” menar vi information som är direkt eller indirekt hänförlig till en person, exempelvis namn och adress men också möjligen lokaliseringsuppgifter, IP-adresser eller hälsoinformation. Nedan beskriver vi vilken information vi samlar in som kan inkludera dina personuppgifter.

2. VILKEN INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig:

2.1. VIA HEMSIDAN

Via Hemsidan samlar vi in de personuppgifter du matar in på Hemsidan, exempelvis i samband med att du kontaktar oss för att få tillgång till Tjänsten såsom namn, telefonnummer och e-postadress.

När du använder Hemsidan kommer även viss teknisk information att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker Hemsidan från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan under avsnitt 6.

2.2. VIA APPEN

I samband med att du skapar ett konto via Appen samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer samt bild. Vi samlar även in sådan annan information du delar med dig av till oss vid din användning av Tjänsten, exempelvis då du laddar upp och/eller bidrar med innehåll och information.

När du använder Appen kommer även viss information att inhämtas automatiskt, exempelvis information om din användning av Tjänsten, lokaliseringsuppgifter, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk och information om identifiering och operativsystem samt annan teknisk information om din enhet såsom vilken modell och typ av telefon som används. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan under avsnitt 6.

I samband med att du har en dialog med Shim samlar vi även in och behandlar följande information om dig som du delar med dig av till oss genom din dialog med Shim och specifikt genom att du svarar på Shims frågor: information såsom tankar och känslor om dig själv eller om andra, information om ditt privatliv eller andra känsliga personuppgifter som du tillhandahåller oss med genom din användning av Appen (”Shim-data”). Den Shim-data du delar med dig av till Shim genom att svara på frågor och via dialogen är nödvändig för att Tjänsten ska fungera och vara meningsfull. Vi tar ditt privatliv och integritet på största allvar och vi kommer endast titta på Shim-data på aggregerad nivå och endast för de syften som beskrivs i denna policy.

Vi kommer som utgångspunkt aldrig att titta på din Shim-data på en individuell nivå. För att vi ska kunna utveckla nya funktioner i Shim kan vi dock ibland behöva titta på Shim-data på en individuell nivå trots allt, men innan vi gör det kommer vi först alltid att be om din tillåtelse, vi kommer att beskriva i vilket syfte vi vill titta på Shim-data, hur vi kommer att gå tillväga om du ger oss din tillåtelse och vi kommer bara att titta på Shim-data för det syfte vi har beskrivit.

I sektion 3 nedan följer en beskrivning om hur vi kommer att använda de personuppgifter som vi samlar in, inklusive din Shim-data.

3. HUR VI ANVÄNDER INFORMATIONEN / SYFTET MED INSAMLINGEN

Vi kommer att använda och lagra de personuppgifter vi samlar in för följande ändamål;

 1. För att Shim ska kunna kommunicera med dig.
 2. Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.
 3. Analysera din användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten och utveckla nya produkter och tjänster.
 4. Administrera ditt konto och användning av Tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar, email och på annat sätt.
 5. Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användarvillkoren.
 6. Marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten.
 7. Bedriva forskning i syfte att bättre förstå mänskliga beteenden, känslor, relationer osv.
 8. Så som i övrigt anges i denna personuppgiftspolicy.

Vid forskning och analys av Shim-data tar vi alltid våra Användares privatliv och integritet på största allvar. Data kommer att vara anonymiserad och aggregerad. Syftet med forskningen är att förstå mänskligt beteende på aggregerad nivå, aldrig på individuell nivå.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du har ett konto på Tjänsten och i 12 månader efter att du har stängt ner ditt konto, detta i syfte att kunna öppna upp kontot igen om du ångrar dig. Ber du oss kommer vi permanent förstöra dina personuppgifter. Personuppgifter som används i forskningssyfte kommer dock i dess aggregerade och anonymiserade format sparas så länge som det behövs för detta ändamål.

Om vi inte kan behandla dina personuppgifter kan vi inte heller tillhandahålla dig Tjänsten. Ditt privatliv och integritet är mycket viktig för oss och vi förstår att informationen som du delar med dig av till oss genom din dialog med Shim är privat. Vi kommer att behandla dina personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, denna personuppgiftspolicy samt gällande lagar och regler.

4. LAGRING, BEHANDLING OCH DELNING AV INFORMATION TILL UTOMSTÅENDE

Nedan beskriver vi hur de personuppgifter som samlas in kan delas av dig eller av oss till utomstående. Observera att det alltid är Shim som ansvarar för dina personuppgifter och att ingen utomstående får några ytterligare rättigheter än vad vi får under denna Personuppgiftspolicy. Det innebär att utomstående aldrig har rätt att titta på din Shim-data på en individuell nivå utan din tillåtelse.

4.1. TJÄNSTELEVERANTÖRER OCH ANDRA

Vi kan då och då komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna Personuppgiftspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan under avsnitt 3. Vi arbetar exempelvis med Amazon Web Services som plattform för Tjänsten och med Mixpanel för att förstå användningen av Tjänsten. Om en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning (t.ex. Amazon eller Mixpanel), är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med tillämplig lag.

4.2. ÖVERFÖRING TILL ANDRA LÄNDER

Vi strävar efter att behålla dina personuppgifter inom EU/EES och vi överför, behandlar och lagrar personuppgifter om våra användare inklusive din Shim-data på servrar på Irland via Amazon Web Services.

Vi kan även komma att lägga ut behandlingen på underleverantörer eller dela dina personuppgifter med tredje parter i andra länder än ditt hemland inom och utanför EU/EES. Exempelvis kan dina personuppgifter komma att lagras av Amazon Web Services på servrar utanför EU/EES vid driftstopp och för säkerhetslagring.  Dina personuppgifter kan därför bli föremål för lagar om skydd för personuppgifter som skiljer sig från lagarna i ditt hemland och som kan ge lägre skydd för dina personuppgifter.

Om vi ändrar plattform för behandling av dina personuppgifter och/eller var personuppgifterna lagras kommer vi uppdatera denna policy.

4.3. ÖVRIG DELNING

Utöver vad som beskrivits ovan kan vi komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter med utomstående för att;

 1. Tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar vilket innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt använda personuppgifterna.
 2. Svara på legala förfrågningar (exempelvis husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Ovan kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i berörd jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.
 3. Publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av Tjänsten.
 4. Uppfylla syften såsom att på en anonymiserad och aggregerad nivå bedriva forskning om mänskliga beteenden, känslor och relationer.

Personuppgifter kan användas och lagras för en längre tidsperiod än vad som sägs under avsnitt 3 när informationen är föremål för legal förfrågning eller skyldighet, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra Användarvillkor eller policys, eller annars för att förebygga skada.

4.4. DELNING AV DIG

Du har möjlighet att skicka privata meddelanden eller information som kan innehålla dina personuppgifter till andra Användare eller dina kontakter och på så vis dela information med dem. Ditt namn och/eller användarnamn och profilbild kommer att vara synlig för andra Användare som du har initierat kontakt med.

5. ÖVRIGA SAKER DU BEHÖVER VETA

5.1. MEDDELANDE OM ÄNDRINGAR

Vi kan komma att göra ändringar i denna Personuppgiftspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på hemsidan, via e-post eller via en notifikation i Appen.

Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det behövs enligt lag, be om ditt samtycke.

5.2. TILLGÅNG TILL OCH ÄNDRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att, en gång per år, fråga om vilka personuppgifter som finns hos oss, varifrån dessa uppgifter har hämtats samt till vilka mottagare som uppgifterna lämnas ut. Du har rätt till denna information kostnadsfritt och utan angivande av skäl. Vi svarar så snabbt vi kan.

Du kan motsätta dig behandling av dina personuppgifter när som helst och dra tillbaka det samtycke till behandling av dina personuppgifter som du lämnade vid registrering. Behandlingen av redan insamlade personuppgifter får fortsätta i enlighet med denna Personuppgiftspolicy, men uppgifterna får inte uppdateras eller kompletteras.  I tillägg till ovan kan du när som helst begära rättelse, blockering eller radering av dina personuppgifter som är felaktiga eller inkorrekta. Vänligen notera dock att för det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, får uppgifterna inte raderas, utan enbart blockeras. Om vi inte kan behandla dina personuppgifter kan vi inte heller tillhandahålla dig Tjänsten.

Om du har frågor om användningen av dina personuppgifter i Tjänsten, denna Personuppgiftspolicy, övrigt vad gäller skyddet av din integritet eller om du önskar att dina uppgifter ska tas bort, vänligen kontakta oss på: hoa@helloshim.com eller Hello Shim AB, adress Swedenborgsgatan 18, 118 48, Stockholm.

Innan vi vidtar åtgärder efter dina önskemål måste vi försäkra oss om att du är avsändare, vänligen ange ditt fullständiga namn i ditt meddelande och, om tillämpligt, din adress, användarnamn och den e-post adress som användes vid registrering. Notera att du ska underteckna ditt meddelande för att få information om behandlingen av dina personuppgifter.

6. COOKIES, BEACONS OCH LIKNANDE TEKNOLOGI

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies, beacons och lokal lagring (t.ex. på din webbläsare eller enhet).

I den här Personuppgiftspolicyn använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår Hemsida, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst.

Vi använder Cookies för följande ändamål:

Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen. Vi använder en cookie för att hålla koll på vilka chattar användare har svarat på.

Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.

Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan. Vi använder en cookie från Google Analytics och Mixpanel för att analysera hur Tjänsten används.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

Om du har några frågor eller funderingar om vår användning av Cookies, kontakta oss på hoa@helloshim.com.

7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Denna Personuppgiftspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna Personuppgiftspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.